Kontaktujte nás: +420 733 689 302 Facebook Facebook Zaregistrujte se Přihlaste se


Galerie

Průběh obřadu

 Občanský sňatek

1. Doba trvání 15 - 20 minCeremoniář a matrikářka, kteří jsou přítomni obřadu, nejprve odcházejí se snoubenci a svědky do vedlejší místnosti. Zde kontrolují jejich občanské průkazy a další dokumenty potřebné k uzavření sňatku. Svatebčané na ně čekají v přadsálí. 

2. Ve většině obřadních síní se nejprve posadí hosté, teprve poté vchází za zvuku hudby ženich s matkou (matka jde po pravé straně ženicha), za nimi nevěstina matka s ženichovým otcem (matka opět vpravo), dále svědkové a eventuálně družičky. Nakonec přichází nevěsta. Méně časté (spíše v kostele) je, že ceremoniář vyzve svatebčany k seřazení do svatebního průvodu. Začíná znít hudba a do místnosti vstupuje ženich s matkou (matka jde po pravé straně ženicha), za nimi jdou nevěstina matka s ženichovým otcem (matka opět vpravo), dále svědkové, družičky a mládenci, babičky a dědové, ostatní příbuzní, nakonec kamarádi a známí. Dvojice se rozestoupí aby vytvořili špalír pro nevěstu. Nakonec přichází nevěsta vedená otcem (Dříve chodila nevěsta vlevo, otec byl jako hlava rodiny důležitější. Dnes chodí nevěsta spíše vpravo, soustřeďuje se na ni daleko větší pozornost a společensky ji chápeme jako dospělou ženu.), svatebčané je vítají ve stoje. Otec dovede dceru k oltáři, předá ji čekajícímu ženichovi a posadí se. Svatebčané se pak rozejdou ke svým místům podle příbuznosti na stranu ženicha a nevěsty. Stát zůstávají pouze snoubenci a svědkové. Nevěsta stojí po ženichové pravé ruce, svědkové stojí za snoubenci. Mezi nevěstou a ženichem a svědky ještě může stát družička s mládencem (pokud jde o děti), je-li počet družiček větší a zejména jsou-li vrstevníky snoubenců, stojí až za svědky.

3. Řeč oddávajícího je uzpůsobena snoubencům. (první sňatek, druhý a další, ovdovělí, starší snoubenci apod.)

4. Vyslovení souhlasu snoubenců. Oddávající se ptá: “Tážu se Vás pane ženichu Petře Nováku, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomnou slečnou/paní Kateřinou Domanskou?” Odpověď: “ANO”. Oddávající: “Tážu se Vás slečno/paní nevěsto Kateřino Domanská, zda vstupujete dobrovolně do manželství se zde přítomným panem Petrem Novákem?” Odpověď: “Ano”. Oddávající prohlašuje sňatek za právoplatně uzavřený.

5. Výměna manželských prstýnků. První navléká prstýnek ženich nevěstě na prsteník levé ruky, pak nevěsta ženichovi.

6. První manželské políbení. Pokud má nevěsta závoj, ženich jí ho odhrne z obličeje a nadále již zůstává s odhaleným obličejem. Není žádnou výjimkou společný přípitek s oddávajícím či dokonce se všemi hosty.

7. Podpis protokolu o uzavření manželství. První se podepisuje ženich, potom něvěsta, následuje svědek ženicha, svědek nevěsty, oddávající a matrikář. Pozor nevěsta se podepisuje nejdříve svým novým příjmením, pak rodným.

8. Gratulace. První blahopřání přichází od oddávajícího a matrikáře, pak přistupují k novomanželům svatebčané a hosté. Nejprve se gratuluje nevěstě, pak teprve ženichovi.

9. Při odchodu neexistuje žádné přesné pravidlo pro pořadí, zpravidla však průvod vedou novomanželé. Svatebčané se připravují k házení rýže, pšenice, ořechů, mandlí nebo květinových lístků. Je to chvíle i pro fotografy a kameramany. Následuje společné foto a poté všichni odcházejí do místa svatební hostiny.

 

Církevní sňatek - římskokatolická církev 

1. Doba trvání 45 minut, se mší svatou 90 minut. Kontrola dokladů a vyřízení dalších formalit probíhá již několik dnů před sňatkem, po obřadu jsou snoubenci pouze vyzváni k podpisu oddacího protokolu.

2. Po příjezdu přivítá kněz snoubence před kostelem, kde si od nich převezme snubní prsteny a vchází jako první do kostela. Za ním jde ženich se svojí matkou, poté otec ženicha s matkou nevěsty a svědkové. Ostatní svatebčané se usadí do lavic. Někde je zvykem vytvoření špalíru - uličky, kterou za zvuku svatebního pochodu prochází nevěsta se svým otcem. Ten ji dovede až k oltáři, předá ženichovi (nevěsta stojí opět po pravici ženicha) a snoubenci se otočí směrem k oddávajícímu.

3. Bohoslužba slova. Nekoná-li se obřad ve mši svaté, následuje úkon kajícnosti (snoubenci se v duchu vyzpovídají ze svých hříchů a prosí za odpuštění). Bohoslužba slova, čtení z evangelia, promluva kněze, který při ní vychází z textu Písma (někdy kněz nechá předčítat i nevěstu a ženicha, vybírá z Písma takové čtení, které se pro snoubence hodí a které je vystihuje)

4. Udělení svátosti. Kněz promluví ke svátosti manželské a vyzve svatebčany, aby povstali. Snoubenci odpovídají na následující 3 otázky: PN a KD, rozhodli jste se uzavřít manželství. Ptám se Vás před církví a před Bohem: Je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? (ANO), Chcete si slíbít lásku, úctu a věrnost. Ptám se Vás před církví a před Bohem: Zavazujete se k tomu na celý život? (ANO), Chcete založit rodinu. Ptám se Vás před církví a před Bohem: Přijmete děti od Pána Boha ochotně a budete je vychovávat podle Božího zákona? (ANO). Budou-li všechny odpovědi na výše uvedené otázky i u vás kladné, obřad se blíží vyvrcholení.

5. Vzájemný mnaželský slib. Snoubenci di podají pravé ruce a kněz přes jejich ruce přeloží štólu. Kněz vyzve ženicha a nevěstu: Potvrďte toto rozhodnutí podáním ruky a slavným slibem. Začíná ženich: “ Já Petr Novák, odevzdávám se tobě Kateřino Domanská a přijímám tě za manželku. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím, a že s tebou ponesu všechno dobré a zlé až do smrti. K tomu ať mi pomáhá Bůh. Amen. Nevěsta odříká slib stejného znění ženichovi.

6. Svěcení a podání prstenů. Nejdříve ženichovi, pak nevěstě. Kněz žehná prsteny. Manžel navlékne prsten manželce a říká: “Kateřino, tento prsten je  znamením věrnosti.” Manželka navlékne prsten manželovi a říká: “Petře, tento prsten je znamením věrnosti.”

7. První manželské políbení. Potvrzení knězem: Pokládá štólu na spojené ruce novomanželů a potvrzuje jejich vzájemný souhlas: “Co spojil Bůh, ať člověk nerozlučuje.”

8. Přímluvy. Kněz a všichni shromáždění se v modlitbách přimlouvají za novomažele, za jejich manželství, dále za všechny manžele a rodiny a za potřeby celého světa.

9. Modlitba za manžele: kněz se za manžele modlí. Společná modlitba všech přítomných: Otče náš, případně Zdrávas Maria.

10. Závěr bohoslužby na konci mše. Dříve než kněz udělí závěrečné požehnání všem přítomným, žehná novnomanželům. Novomanželé podepisují protokol o uzavření manželství.

11. Novomanželé vycházejí z kostela jako první. Přijímání gratulací.

 

Zdroj: Náš svatební průvodce, Veronika Skalová 
05.04.2012


Přidejte vlastní komentář

Nyní odpovídáte na vybraný komentář