Kontaktujte nás: +420 733 689 302 Facebook Facebook Zaregistrujte se Přihlaste se


Galerie

Formality k uzavření manželství

 Vznik manželství a vztahy mezi manžely upravuje Zákon o rodině a náležitosti a podmínky manželství řeší zákon o matrikách. Uzavřít manželství na území ČR lze formou občanského nebo církevního sňatku (Za jistých okolností můžete uzavřít oba sňatky, záleží však na pořadí. Uzavřete-li sňatek občanský, můžete uzavřít ještě sňatek církevní- tentýž den, týden, měsíc či v kterékoliv výročí manželství. Církevní sňatek má pak povahu spíše obřadní. Opačně to však nelze)

Sňatek se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy (snoubenců, kteří spolu chtějí uzavřít manželství), že spolu vstupují do manželství. Prohlášení činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti 2 svědků. Jako snoubenci musíte před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné doklady, jimiž prokážete svou právní způsobilost k tomuto manželství, vyberete si termín a místo obřadu a vyplníte dotazník, ve kterém uvedete například, jaké příjmení budete užívat. Formality k uzavření manželství se vyřizují na matrice obecního úřadu pověřeného vést matriku podle místa trvalého bydliště jednoho ze snoubenců.

Doklady je třeba matrice doložit nejpozději 14 dní před sňatkem. V případě církevního sňatku, snoubenci požádají o vydání osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření manželství církevní formou. Spolu se žádostí o osvědčení přiloží stejné doklady jako při uzavření občanského sňatku. Jsou-li předkládány cizozemské doklady, musí mít náležitosti veřejné listiny (musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak) a musí být přeloženy do českého jazyka.

 

Seznam dokladů potřebných k uzavření manželství:

 1. Platný doklad totožnosti
 2. Rodný list
 3. Doklad o státním občanství (lze prokázat OP nebo cestovním dokladem)
 4. Výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat OP)
 5. Úmrtní list zemřelého manžela/lky
 6. Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství (s doložkou o nabytí právní moci)
 7. U osoby nezletilé-rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství s doložkou o právní moci
 8. Osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům -rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství s doložkou o právní moci
 9. Snoubenci, kteří již mají dítě, uvedou ho do dotazníku a přiloží jeho rodný list
 10. Vyplněný dotazník k uzavření manželství

  

Manželství státního občana čr s cizincem na území ČR 

Občan ČR může s cizincem na území ČR uzavřít manželství formou církevního nebo občanského sňatku.

Snoubenec, který je občanem ČR předloží:

 1. Rodný list (originál nebo úředně ověřenou kopii).
 2. OP ČR nebo platný cestovní doklad ČR (předkládá-li cestovní pas, musí rovněž předložit výpis i informačního systému evidence obyvatel a o osobním stavu a o místě trvalého pobytu). Pokud má snoubenec trvalý pobyt v cizině, předloží výše uvedené výpisy o osobním stavu a místě trvalého pobytu v cizině nebo jim odpovídající obdobné doklady vydané tím státem, na jehož území má snoubenec trvalý pobyt.
 3. Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství, že partnerství bylo rozhodnutím soudu zrušeno.

Předkládané listiny k uzavření manželství vydané orgány cizího státu musí být úředně ověřené a přeložené do českého jazyka. Matriční úřad může potřebná ověření listin prominout, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Snoubenec, který je cizincem, dále předloží matričnímu úřadu nejpozději v den uzavření manželství potvrzení o oprávněnosti k pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

 

SPRÁVNÍ POPLATKY za svatební obřad - dle zákona č. 634/2004 pol.12:

 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky (oba cizinci). 3000 Kč 
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky (jeden cizinec)2000 Kč

 • Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost. 1000 Kč

 • Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným, než příslušným úřadem. 1000 KČ

 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině, nebo s cizincem.  500 Kč

 

 Snoubenec, který je cizincem předloží:

 1. Doklad, kterým může prokázat svou totožnost.
 2. Rodný list.
 3. Doklad o státním občanství.
 4. Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, který nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.
 5. Potvrzení o osobním stavu a trvalém pobytu, je-li cizím státem vydáváno.
 6. Úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince.
 7. Pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (je-li cizinec, který chce uzavřít manželství, rozvedený)

 

Manželství státního občana ČR v cizině

Občan ČR může uzavřít manželství v cizině před příslušným orgánem cizího státu nebo před zastupitelským úřadem ČR v cizině. Způsobilost osoby uzavřít manželství se řídí právem státu, ve kterém se manželství uzavírá. Pokud bude manželství uzavíráno před zastupitelským úřadem ČR v cizině, je třeba předložit kromě stanovených dokladů k uzavření manželství i vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Orgány cizích států po snoubencích-cizincích nejčastěji požadují matriční doklady a vysvědčení o právní způspbilosti k uzavření manželství, o které kze písemně požádat matriční úřad podle místa trvalého pobytu nebo podle posledního trvalého pobytu na území ČR před odchodem do ciziny.

 

K žádosti se připojují tyto doklady:

 1. OP
 2. Rodný list
 3. Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 4. Výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu
 5. Úřední doklad o bydlišti a o osobním stavu , vydaný orgánem cizího státu (zdržuje-li se žadatel trvale v cizině)
 6. Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství
 7. Úmrtní list zemřelého manžela
 8. Úředně ověřený výpis z knihy registrovaného partnerství o tom, že partnerství bylo rozhodnutím soudu zrušeno

 

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství platí 6 měsíců ode dne jeho vydání. Po uzavření manželství v cizině bude potřebovat manžel/ka, který/á je státním občanem ČR, oddací list vystavený matričním úřadem v ČR. Na jeho základě si zažádá o vystavení nových osobních dokladů (OP, cestovní pas apod.) Český oddací list vydá ze zápisu v matriční knize tzv. Zvláštní matrika (vedená Úřadem městské části Brno-střed), kde se zapisují uzavřená manželství státních občanů ČR v cizině. 

O zápis do matriční knihy Zvláštní matriky je třeba požádat u zastupitelského úřadu ČR v cizině nebo u kteréhokoli úřadu v ČR. K žádosti se připojí:

 1. Ověřený cizozemský oddací list úředně přeložený do českého jazyka
 2. Doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká (OP, cestovní pas, osvědčení o státním občanství)
 3. Další doklady potřebné k ověření správnosti zapisovaných údajů do matriční knihy (např.rodný list snoubence)

 

CÍRKEVNÍ SŇATEK

Pro církevní sňatek se rozhodne pouze asi desetina párů. Co všechno budete potřebovat a na co je potřeba se připravit?

Katolický sňatek vyžaduje splnění 5 podmínek:

 1. Manželství mohou uzavřít pouze muž a žena
 2. Ani jeden z nich nesmí být už ženatý nebo vdaná
 3. Musí se brát dobrovolně
 4. Svazek musí chápat jako nerozlučitelný
 5. Nesmějí odmítat děti

Důležitou podmínkou také je, že alespoň jeden ze snoubenců musí být věřící a tudíž pokřtěný. Jestliže jeden z páru není pokřtěný, musí zažádat o souhlas se svatebním obřadem k biskupovi. Souhlas, nebo-li dispens, trvá obvykle do 14 dní. 

Nejprve je potřeba navštívit matriční úřad v místě trvalého bydliště jednoho ze snoubenců nebo v místě, kde sídlí farnost, v níž má být sňatek uzavřen. Na základě předložených dokladů vyplníte tiskopis žádosti o uzavření manželství a získáte Osvědčení pro uzavření církevního manželství.

Osvědčení vydané na předepsaném formuláři spolu s OP, rodným listem a potvrzením o křtu předloží snoubenci osobě pověřené oprávněnou církví nebo náboženskou společností před uzavřením manželství. Příprava s farářem může trvat různě dlouho - rok, půl roku, 2 měsíce i 6 týdnů. Záleží na církvi a na vaší znalosti katechismu. Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Ten na základě protokolu o uzavření manželství provede zápis tohoto manželství do matriční knihy (do 30 dnů od doručení protokolu) a vydá manželům oddací list. Ti poté požádají o vydání nového OP, cestovního pasu a dalších dokladů.

  

K písemné žádosti o uzavření manželství žadatelé předkládají:

 1. Doklad, kterým je možno prokázat totožnost
 2. Dotazník k uzavření manželství
 3. Rodný list
 4. Doklad o státním občanství ( lze prokázat OP nebo cestovním pasem)
 5. Výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat OP)

 

Zdroj: Náš svatební průvodce, Veronika Skalová 
05.04.2012


Přidejte vlastní komentář

Nyní odpovídáte na vybraný komentář